Regulaminy

Regilamin rezerwacji

Willa Szmaragd Anna Pietrzyk - Firma Handlowo-Usługowa "Pietrzyk" NIP: 7361585327 ul. Wierch Olczański 88, 34-530 Bukowina Tatrzańska

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willa i Domki Szmaragd, znajdujących się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Wierch Olczański 88
 2. Opiekunem Gościa jest właścicielka dostępna pod nr. telefonu 604 797 070.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
 4. Pokój w Willi i Domkach wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Willi lub Domku w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Willi lub Domku wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Zamiar przedłużenia pobytu w Willi lub Domku ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić właścicielce do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 9. Willa uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 10. Nieopuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 11. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich właścicielce, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 12. Willa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren Willi i Domków oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 13. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności Willi.
 14. Gość powinien zawiadomić właścicielkę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 15. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane właścicielce.
 16. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Willi oraz Domków powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 19. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 20. Osoby niezameldowane w Willi przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 21. W Willi i Domkach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.
 22. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej jest zabronione. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 23. Willa może odmówić przyjęcia do Willi lub Domku Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Willi bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Willi, innym osobom przebywającym w Willi lub Domkach bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Willi.
 24. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Willa przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Willa postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.
 25. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Willi zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

  Reklamacje

 1. Reklamacje można składać wysyłając maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zostanie ona rozpatrzona wciągu 7 dni. Proszę dokładnie opisać sytuację, podać numer rezerwacji oraz telefon.

Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Anna Pietrzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą. Firma Handlowo-Usługowa "Pietrzyk", NIP: 7361585327 REGON: 360909579

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

  - szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  - ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  - zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  - regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Willa Szmaragd
Anna Pietrzyk
Wierch Olczański 88
34-530 Bukowina Tatrzańska

Tatry jak magnes Bądź cool, wyrusz w Góry Poznaj okolicę, relaksuj się

Smacznie zjemy:

 • Giewont
 • Pod Miedzom
 • Schronisko Bukowina
 • Karczma u Leśnego
 • Bigosówka

Na narty:

 • 450 m Olczań Ski
 • 600 m Zwyrtlik
 • Rusiński 2,5 km
 • Kotelnica 4 km
 • Koziniec Ski 7 km
 • Jurgów Ski 10 km

Super Atrakcje:

 • Końmi po Bukowinie
 • Termalnie cały czas
 • Królewski trekking
 • Rowerami po Podhalu
 • Szusuj z rodziną
 • Poznaj folklor
 • Relaks na łące

Szlaki blisko nas:

 • Rysy
 • Czarny Staw
 • Morskie Oko
 • Rusinowa Polana
 • Gęsia Szyja
 • Dolina Pięciu Stawów
 • Szlak na Mnicha

Nad Niską Przełęczą

Jarząbczy Wierch

Wyżnia Magura

Ostredok

 • Nad Niską Przełęczą

 • Jarząbczy Wierch

 • Wyżnia Magura

 • Ostredok

  Częstochowa
  Kraków
  Lublin

  Tel: 604 797 070 Wierch Olczański 88 34-530 Bukowina Tatrzańska info@willaszmaragd.pl

  © 2022 Willa & Domki Szmaragd w Bukowinie Tatrzańskiej
  Wróć do początku strony